பூசை நேரங்கள்
காலைப் பூசை : 07.00 மணி
மதியப் பூசை : 12.00 மணி
மாலைப் பூசை : 06.00 மணி
பௌர்ணமி தினங்களில் மாலை 5.00 மணி

ஆலயம் திறந்திருக்கும் நேரங்கள்
காலை 5.30 மணி முதல் 1.15 மணி வரை
பிற்பகல் 4.00 மணி முதல் 8.00 மணி வரை
பௌர்ணமி தினங்களில் காலை 5.00 மணி முதல் மாலை 8.00 மணி வரை